Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

zapamiętaj mnie

nieprawidłowy adres email lub hasło

nie pamiętasz hasła?

zaloguj

Instrukcja logowania i rejestracji: film, prezentacja

pole obowiązkowe

pole obowiązkowe

niepoprawny adres email

zbyt krótkie hasło (min. 8 znaków)

hasła nie są identyczne

nieprawidłowy numer pwz

wybierz specjalizację

wyrażam zgodęaby się zarejestrować musisz wyrazić zgodę

Potwierdzam poprawność powyższych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926) i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez administratora danych osobowych – KIMZE Sp z o.o. z siedzibą w Latchorzewie przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 123, w celu przekazywania mi informacji dotyczących szkoleń, innych form nauczania oraz aktualnych doniesień medycznych, mających na celu doskonalenie zawodowe, organizowanych/ współorganizowanych przez KIMZE Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie ich drogą elektroniczną. Jestem świadomy/a dobrowolności udostępnienia moich danych. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

zarejestruj

NOWOŚCI

NEWSLETTER

meduPress

wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym w praktycznym ujęciu. Zobacz poniżej

Standardy w resuscytacji w pediatrii.

Wojciech Krajewski

Zatrzymanie  krążenia  u  dzieci , w  przeciwieństwie  do  dorosłych,  najczęściej  spowodowane  jest  (poza  szczególnymi  przypadkami)  -  wrodzonymi  wadami  układu  krążenia lub pierwotnymi  zaburzeniami  wentylacji.

Standardy  postępowania  w  Europie    określone  zostały  przez   European  Resucitation  Counsil /ERC/  a    w Polsce  przez  Polską  Radę   Resucytacji /PRR/ kierowaną   przez  Prof.  J.  Andresa. będącą  ramieniem  ERC.  PRR  i  ERC   są  autorami  wydawanych  „Wytycznych Resuscytacji”   -  (ostatnie  opublikowane  w  2010  r.)   będących  źródłem  obowiązującej  wiedzy. 

Mimo  rozwoju    wiedzy    o  stanie nagłego  zatrzymania  krążenia (NZK)  i  postępowania  resuscytacyjnego   zatrzymanie  krążenia    obarczone  jest  ciężkimi  następstwami : zgonem  lub  uszkodzeniem   czynności  układu    nerwowego .  Wg.  doniesienia   prof.  T.  Szretera   jedynie   1,5  %  przeżyć  w  zatrzymaniu  pozaszpitalnym  i  17%  w  szpitalnym  przebiega  bez  uszkodzenia  ośrodkowego  układu  nerwowego.  Wobec   tych  faktów   szczególny  nacisk  kładzie  się  na  terapię  stanów  zagrażających  zatrzymaniem  krążenia  i  rozwój  organizacji  w  udzielaniu  pierwszej  pomocy  w  NZK. Prewencja  pierwotna oraz  wtórna  chorób  serca,  upowszechnianie   dostępu  do  automatycznych  defibrylatorów ,  powszechna  nauka  BLS  (podstawowe  czynność  resuscytacyjne)  i  ALS    (zaawansowane  czynności).  Odmienność   anatomiczna  i   czynnościowa  wieku  noworodkowego  i  dziecięcego  spowodowała powstanie  szczególnych   standardów  postępowania   co  zawarto  w  rozdziałach  6  i  7   „ Wytycznych  Resuscytacji  2010”

 

Powrót